ᐅᓐᓂᕐᓘᑏᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐱᕋᔭᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒥᓪᓗ

  • ᑖᒃᑯᐊ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔾᔪᓰᑦ ᐅᓐᓂᕐᓗᕐᕕᐅᔪᒧᑦᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒧᑦ

 

ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥ ᒪᓕᒐᐃᑦ

  • ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥ ᐅᓐᓂᓗᖅᓴᖅᑐᓄᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ (ᓄᓇᕗᒻᒥ) ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ: ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐅᓐᓂᓗᕐᕖᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓯᒪᔪᑦ ᓄᑖᕐᓂᑦ ᐃᓄᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᑦ, ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔾᔪᑎᓄᑦ ᐱᖁᔭᕐᓂᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᔮᓐᓄᐊᕆ 1−ᒥ, 2012

  • ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥ ᐅᓐᓂᓗᖅᓴᖅᑐᓄᑦ ᐱᕋᔭᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ (ᓄᓇᕗᒻ). ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᓯᔾᔨᕋᑖᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᖁᔭᐃᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᐅᕙᓂ 2(1) ᓄᓇᕗᑦ ᐅᓐᓂᕐᓗᔅᓴᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᖅ ᐱᕋᔭᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒨᖓᔪᑦ ᐃᒪᐃᓕᖓᓕᖅᑐᑦ “ᒪᓕᒐᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓐᓂᓗᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥ ᐅᑯᐊ ᐊᑖᓂ: - (i) Part XXI ᐱᖁᔭᕐᓂᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᒻᒥ 839 ᐱᖁᔭᕐᓂᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ (ii) ᐊᓯᖏᑦ ᐱᖁᔭᐃᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᓪᓘᓐᓃᑦ ᐱᔪᓐᓇᑎᑦᑎᔪᐃᑦ ᐅᓐᓂᓗᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥ ᐱᒻᒪᕆᐅᓐᖏᓂᖅᓴᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᒋᐊᓕᓐᓂᑦ." (  (ᐃᓄᑦᑎᑑᓕᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᖅ.) 

 

ᑎᑎᕋᕆᐊᓖᑦ

 

ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᕙᑦᑐᑦ

  • ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥ ᐃᓐᓂᓗᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᕙᑦᑐᑦ #1: ᐸᐃᑉᐹᑦ ᑐᖅᑯᖅᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖏᑦ (15JAN2006) 

  • ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥ ᐃᓐᓂᓗᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᕙᑦᑐᑦ #3: ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᓂᐅᓂᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐊᐃᕙᔾᔪᑏᑦ (01JAN2012)

 

 

ᐅᑯᓄᖓ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ:

  • ᐊᑕᖏᑦᑐᑎᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥ ᐱᖁᔭᐃᑦ ᐊᑭᖃᕐᓂᖏᓪᓗ
  • ᐊᑕᖏᑦᑐᑎᑦ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᐅᕙᑦᑐᑦ
  • ᐊᑐᐊᒐᓕᒫᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ